Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Raczkowski

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe jest Kancelaria Raczkowski sp.k. z siedzibą w Warszawie („Raczkowski”) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 0000373899.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami skontaktować listownie: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa oraz drogą mailową wysyłając wiadomość na adres:  prohrevents@raczkowski.eu

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

 

W celu marketingu naszych usług, realizowanych bezpośrednio przez Raczkowski. W tym celu wysyłamy na podany adres mailowy nasze newslettery z serii ProHR.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do otrzymywania naszych newsletterów.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

 

Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych usług.

Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Jeżeli otrzymamy dodatkowe dane osobowe, poza tymi, które są wymagane do wysłania newslettera będziemy je przetwarzać na podstawie  zgody wyrażonej w formie jednoznacznej, potwierdzającej czynności- przekazania ich Raczkowski, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

 

JAKI JEST OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

 • wypisania się z newslettera;
 • prowadzenia przez nas działań marketingowych za pomocą wysyłki newslettera;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych- w zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na przesłance zgody;
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, chyba że dalsze przetwarzanie będzie niezbędne do realizacji innych celów.

Po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Gdy przetwarzamy Twoje dane  na potrzeby marketingu bezpośredniego sprzeciwu nie musisz uzasadniać. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. O zmianie celu przetwarzania zostaniesz przez nas poinformowany.

 

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH?

 

Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych dla nas;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Raczkowski usługi wsparcia informatycznego;
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RACZKOWSKI, przysługują następujące prawa:

 

 • dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zaktualizuje się inna podstawa przetwarzania uniemożliwiająca nam realizację Państwa żądania;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych osobowych w zakresie, w jakim opiera się ono na Twojej zgodzie.

 

SKARGA

 

W przypadku kwestionowania sposobu przetwarzania danych osobowych przez Raczkowski przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.