Powrót przedstawiciela medycznego do pracy po urlopie rodzicielskim | PRO HR Pharma

2020.10.30

Pracodawca musi zapewnić powrót do pracy przedstawicielowi wracającemu po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i ojcowskim. Jeśli redukuje etaty, musi także wobec tej osoby zastosować obiektywne kryteria doboru do zwolnienia.

Kryzys związany z pandemią COVID-19 powoduje, że także na rynku farmaceutycznym łączy się lub dzieli na nowo terytoria pracy przedstawicieli. Wiąże się to zwykle z redukcją zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych. 

Tymczasem, pracownicy powracający do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim (lub ojcowskim) muszą zostać dopuszczeni do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, to na stanowisku równorzędnym lub innym stanowisku odpowiadającym ich kwalifikacjom. Jest to bezwzględny obowiązek pracodawcy. 

Jeśli pracodawca chce zwolnić w ramach redukcji etatów przedstawiciela powracającego z urlopów związanych z rodzicielstwem, musi zastosować także wobec niego prawidłowe, sprawiedliwe i niedyskryminacyjne kryteria doboru do zwolnienia. W praktyce bywa to utrudnione ze względu na dłuższą nieobecność tego pracownika. Dotyczy to takich kryteriów jak: aktualna ocena pracy lub posiadanie umiejętności/posiadana wiedza o produktach, które inni przedstawiciele mieli szansę nabyć w okresie gdy przedstawicieli powracający z urlopów rodzicielskich był nieobecny. 

Z drugiej strony, sytuacja pracownika przedstawiciela nie powinna być lepsza tylko z tego powodu, że wraca do pracy po urlopie o charakterze rodzicielskim. Wyłączenie go z procesu porównania z innymi pracownikami (tylko dlatego, że przebywał np. na urlopie macierzyńskim) stanowiłoby zbyt daleko idącą ochronę, nieznajdującą uzasadnienia w przepisach Kodeksu pracy.

Pracodawca musi też pamiętać, by móc w razie sporu, udowodnić nie tylko to, że zastosował obiektywne kryteria doboru, ale również to, że nie miał w chwili wypowiadania umowy takiemu przedstawicielowi powracającemu z urlopów związanych z rodzicielstwem wakatów na stanowiskach równorzędnych lub innych odpowiadających kwalifikacjom zwalnianego przedstawiciela, ani nie prowadzi rekrutacji na te stanowiska.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora farmaceutycznego - PRO HR Pharma.