Uwaga na monitoring w placówkach handlowych

2019.05.06

Monitoring wizyjny w placówkach handlowych jest powszechnym narzędziem mającym na celu zapewnić ochronę mienia. Mając na uwadze, że taki monitoring może się wiązać z przetwarzaniem danych osobowych należy bezwzględnie zweryfikować i ewentualnie dostosować sposób jego prowadzenia. 
W związku z tym w naszej ocenie niezbędne jest podjęcie następujących kroków:

  • niezwłoczna weryfikacja zakresu stosowanego monitoringu wizyjnego, tak aby nie pozyskiwano tą drogą danych nadmiarowych – w szczególności należy zadbać aby nagrania z monitoringu nie umożliwiały odczytania numeru PIN karty płatniczej;
  • jeżeli ochroną zajmuje się zewnętrzna firma, weryfikacja umów z tą firmą pod względem zgodności z zasadami przetwarzania danych osobowych (w tym przede wszystkim weryfikacja relacji pomiędzy placówką a firmą ochroniarską i weryfikacja umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych);
  • weryfikacja spełnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego monitoringu (zarówno w stosunku do klientów jak i pracowników) oraz prawidłowego oznaczenia miejsc i obszarów objętych monitoringiem; 
  • weryfikacja i egzekwowanie procedur związanych z bezpieczeństwem danych (monitoringu) w tym przede wszystkim zobowiązanie do zachowania poufności (w szczególności jeżeli ochroną zajmuje się zewnętrzna firma ochroniarska) oraz weryfikacja, czy wszystkie osoby mające dostęp do monitoringu są do tego odpowiednio upoważnione;
  • weryfikacja czy spełnione są warunki określone w kodeksie pracy w tym w szczególności czy cel, zakres i sposób zastosowania monitoringu uregulowane są w układzie zbiorowym lub w regulaminie pracy, jeżeli pracodawca objęty jest układem lub zobowiązany jest do ustalenia regulaminu pracy.

Mając na uwadze, że monitoring wizyjny pracowników (a w wypadku monitoringu placówki handlowej pracownicy również są nim objęci) znalazł się w planie kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2019 r. podjęcie powyższych kroków należy uznać za priorytetowe – pozwoli to na uniknięcie negatywnych konsekwencji związanych z ewentualną kontrolą.