„Żółta kartka” dla pracownika – procedura nakładania kary porządkowej | PRO HR Handlowy

2021.06.30

Na boisku piłkarskim procedura jest prosta – sędzia wyciąga żółty kartonik, aby ukarać za przewinienie. Boleśnie przekonał się o tym Grzegorz Krychowiak podczas trwających rozgrywek EURO2020. 

Pracownicy, podobnie jak piłkarze, mogą zostać zdyscyplinowani. W tym celu przewidziano w Kodeksie pracy kary porządkowe. Przy stosowaniu kar porządkowych procedura nie jest jednak taka prosta. Kluczowe znaczenie ma kolejność działań pracodawcy. Błąd proceduralny może spowodować uchylenie kary, jeśli pracownik odwołała się do sądu. Stanie się tak, nawet gdyby kara była zasadna. 

Ważna jest procedura

Po pierwsze - termin. Kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia przez pracodawcę wiedzy o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. 

Po drugie – zawiadomienie o karze. Musi być na piśmie (podpis własnoręczny albo kwalifikowany podpis elektroniczny). Trzeba wskazać rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę tego naruszenia, a także poinformować pracownika o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

Po trzecie – wysłuchanie. Polega na umożliwieniu pracownikowi złożenia wyjaśnień – z reguły osobiście. Może być jednak także przeprowadzone telefonicznie lub online.

Po czwarte – nałożenie kary. Zawiadomienie o ukaraniu może być podpisane i złożone pracownikowi dopiero po jego wysłuchaniu. W trakcie wysłuchania może być przygotowany jedynie projekt kary.

Po piąte – archiwizacja. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Mechanizm odwoławczy

Po otrzymaniu zawiadomienia o ukaraniu, pracownik ma 7 dni na wniesienie do pracodawcy sprzeciwu od wymierzonej kary. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca, po rozpatrzeniu stanowiska związku zawodowego reprezentującego pracownika, o ile taki działa u pracodawcy.  Jeśli pracodawca nie odrzuci sprzeciwu w ciągu 14 dni od jego wniesienia, jest to równoznaczne z jego uwzględnieniem. W przypadku odrzucenia sprzeciwu pracownik może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej kary porządkowej.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy