Tarcza 4.0 również dla korzystających z Tarczy 1.0? | PRO HR Handlowy

2020.07.22

Najnowsze przepisy nie wyłączają możliwości ubiegania się o dofinansowania z Tarczy 4.0 w przypadku wykorzystania już 3-miesięcznego wsparcia w ramach Tarczy 1.0.

Najnowsza Tarcza 4.0 umożliwia przedsiębiorcom ubieganie się o nowe dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Warunkiem koniecznym jest oczywiście odnotowanie spadku obrotów gospodarczych w wysokości 15 albo 25% - analogicznie jak w przypadku Tarczy 1.0. Przy czym nadal przedsiębiorca może sam decydować, które miesiące porównywać w celu wykazania spadku obrotów. W szczególności mogą to być te same miesiące, które były podstawą do ubiegania się o pomoc z Tarczy 1.0.

Pomoc ma dofinansować wynagrodzenia tych pracowników, którzy nie są objęci obniżonym wymiarem czasu pracy czy przestojem ekonomicznym, o których mowa w specustawie covidowej, a także zwykłym przestojem. Jest to ważne szczególnie dla tych pracodawców, którzy z różnych względów nie mogli sobie pozwolić na przestój czy obniżenie wymiaru czasu pracy co eliminowało ich z możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Tarczy 1.0.

Okres dofinansowania nie może przekraczać 3 miesięcy. 

To co jednak niezwykle interesujące to możliwość łączenia pomocy z Tarczy 1.0 oraz 4.0. Nie budzi wątpliwości, że pracodawca może wystąpić o pomoc z Tarczy 1.0 i 4.0 o ile łącznie okres tej pomocy wyniesie 3 miesiące (np. 2 miesiące dofinansowania z tytułu Tarczy 1.0 i miesiąc z Tarczy 4.0). Wątpliwości dotyczą jednak możliwości korzystania z dofinansowania z Tarczy 4.0 w przypadku, gdy pracodawca otrzymał już dofinasowanie z Tarczy 1.0 za maksymalny 3 miesięczny okres.

Specustawa COVIDowa wskazuje jedynie, że pracodawca może je otrzymać tylko wtedy, gdy nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Niewątpliwie pomoc uzyskania dofinansowania na podstawie obu tarcz nie jest tym samym tytułem. Inna jest podstawa prawna, inna rola strony społecznej, inne warunki przyznania pomocy.

Można zatem podnosić, że skorzystanie w maksymalnym wymiarze z pomocy 1.0 nie wyłącza możliwości uzyskania dofinansowania z Tarczy 4.0. Szczególnie, że urząd pracy odmawiając przyznanie dofinansowania z Tarczy 4.0 będzie wydawał decyzję administracyjną. Niestety urzędy i samo Ministerstwo uważają inaczej. Co nie zmienia oceny treści wskazanych przepisów.

Aby uniknąć jednak niekorzystnych skutków (finansowych i karnych) w związku z ubieganiem się o taką pomoc przy wcześniejszym skorzystaniu z Tarczy 1.0 w wymiarze 3 miesięcy, konieczna jest jednak właściwa strategia postępowania. Ostatecznie na pracownika można uzyskać dofinansowanie w wysokości prawie 7000 PLN.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora handlowego - PRO HR Handlowy