Nowe kompetencje kontrolne PIP w zakresie PPK

2018.10.22

Kontrola przestrzegania nowych przepisów będzie należała do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). PIP będzie mogła skontrolować w szczególności wywiązywanie się przez Państwa, jako podmiot zatrudniający, z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, umowy o prowadzenie PPK, jak również dokonywania wpłat do PPK. PIP będzie również uprawniona do ścigania wykroczeń przewidzianych w przepisach o PPK oraz udziału w postępowaniach w sprawach dotyczących tych wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego.