Czy fiskus posiada wiedzę o zagranicznych dochodach rezydentów polskich?

2018.03.20

Wielu polskich rezydentów podatkowych (w szczególności cudzoziemców) uważa, że opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą w kraju źródła, oznacza automatycznie brak obowiązku deklarowania tego dochodu w rozliczeniach z polskim fiskusem. Założenie to jest, co do zasady, nieprawidłowe. Co więcej, polskie organy podatkowe mają już narzędzia umożliwiające łatwy dostęp do informacji o dochodach zagranicznych i realną możliwość wyłapywania podatników, którzy nie wykazali ich w rozliczeniach podatkowych.

W Unii Europejskiej funkcjonuje mechanizm automatycznej wymiany informacji. Organ każdego z państw członkowskich przekazuje swojemu odpowiednikowi w innym państwie członkowskim informacje, którymi dysponuje w odniesieniu do osób tam zamieszkałych, dotyczące m.in.:

  • dochodów z zatrudnienia;
  • wynagrodzeń dyrektorów;
  • świadczeń emerytalnych i rentowych;
  • własności nieruchomości i dochodów z tego tytułu;
  • dochodów z tytułu odsetek, dywidend, innych dochodów osiągniętych w związku z aktywami posiadanymi na rachunku czy przychodów ze sprzedaży lub umorzenia aktywów finansowych. 

Organ podatkowy, otrzymawszy taką informację, zwraca się zwykle do podatnika z prośbą o wyjaśnienie, czy dochody określonego typu uzyskane za granicą zostały odpowiednio rozliczone w polskim zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy. W przypadku, gdy dochody zostały pominięte, podatnicy muszą złożyć korektę zeznania i zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Nie ma przy tym możliwości skutecznego skorzystania z tzw. „czynnego żalu”, co rodzi ryzyko nałożenia na podatnika sankcji karno-skarbowych. Podobny mechanizm wymiany informacji wynika także m.in. z Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Zamiast czasochłonnych i uciążliwych dla podatnika korekt i wyjaśnień, jak również kosztów w postaci odsetek za zwłokę, już na etapie przygotowania zeznania rocznego podatnicy powinni zebrać pełne informacje o dochodach z zagranicy (nawet niewielkich) i rozliczyć je zgodnie z międzynarodowymi umowami podatkowymi oraz przepisami wewnętrznymi.