ZUS może obniżać zasiłek macierzyński | PRO HR Marzec

2022.03.15

ZUS ma prawo zakwestionować i obniżyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Skutkiem jest obniżenie zasiłku macierzyńskiego. Można jednak podważyć decyzję ZUS. 

W sprawie II USKP 24/21 SN badał sprawę, w której ubezpieczona zakwestionowała decyzję ZUS (obniżającą jej podstawę wymiaru składek z 14.000 zł na 1.680 zł). Sąd Okręgowy przyznał jej rację. Sąd Apelacyjny miał jednak inne zdanie – ustalił podstawę na 3.740 zł. Zdaniem SA podstawa była zawyżona, bo wcześniejsza podwyżka nie była uzasadniona ekonomicznie, a inni pracownicy, w tym prezes spółki zarabiali mniej. 

SN nie zgodził się Sądem Apelacyjnym i uchylił jego wyrok. Uzasadniając swoją decyzję sformułował szereg istotnych wniosków – zdaniem SN nie ma podstaw do kwestionowania podstawy wymiaru składek, gdy wynagrodzenie:

  • jest rynkowe (z uwzględnieniem w szczególności specyfiki regionu i danej branży); 
  • odpowiada doświadczeniu i kwalifikacjom pracownika;
  • odpowiada znaczeniu pracownika dla działalności pracodawcy, a także zakresowi obowiązków, ilości i jakości świadczonej pracy;
  • jest uzasadnione ekonomicznie (koniunktura gospodarcza, opłacalność w danej branży).
  • mieści się w siatce wynagrodzeń danego pracodawcy (choć to nie ma aż tak dużego znaczenia i nie może być stosowane z pominięciem innych kryteriów).

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR marzec 2022