Koniec z papierowymi zwolnieniami lekarskimi

2018.12.13

Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie, które były używane w dotychczasowej papierowej formie, przestały obowiązywać. Zastąpiły je zwolnienia elektroniczne, tzw. e-ZLA. Od tego dnia, co do zasady, lekarze mo-gą wystawiać zwolnienia jedynie w formie elektronicznej. Nowe zwolnienia pracodawca otrzymuje na swój profil założony na platformie PUE ZUS. Obowiązek założenia profilu spoczywa na każdym pracodawcy, który zatrudnia więcej niż 5 pracowników. Zwolnienia wystawione drogą elektroniczną pojawiają się na platformie niezwłocznie po ich wystawieniu. Ustawienia profilu pozwalają dodatkowo na otrzymywanie powiadomień mailowych lub SMS-owych w razie wystawienia pracownikowi zwolnienia. Co ważne, pracownik nie jest już zobowiązany do dostarczenia zwolnienia, które zostało wystawione w formie elektronicznej. Dotyczy to jednak jedynie sytuacji, kiedy pracodawca posiada profil na PUE ZUS. W przypadku, gdy nie posiada takiego profilu, lekarz lub asystent medyczny ma obowiązek wydrukowania zwolnienia oraz opatrzenia go pieczątką i podpisem. Jeżeli zwolnienie zostanie wystawione w takiej formie, pracownik będzie miał obowiązek dostarczenia go pracodawcy. Co ważne, wprowadzenie elektronicznych zwolnień nie wpływa na obowiązki pracowników w zakresie informowania o nieobecności. Oznacza to, że jeżeli nie jest to osobno uregulowane przez wewnętrze zasady pracodawcy, pracownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania pracownika o nieobecności, najpóźniej w drugim dniu. Z tego obowiązku nie zwalnia pracownika fakt, że pracodawca i tak otrzymuje zwolnienie drogą elektroniczną, a jego niedotrzymanie może być uznane za naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego.