Prawidłowo wdrożony system compliance pozwala uniknąć kryzysu

2019.05.28

Wiele sytuacji kryzysowych związanych jest z błędami człowieka albo umyślnymi nieprawidłowościami, których dopuszcza się personel. Ryzyko takich sytuacji można minimalizować poprzez właściwie skonstruowany i prawidłowo wdrożony system compliance. Procedury wewnętrzne zapewniają właściwy nadzór nad sposobem wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników oraz opisują zachodzące w organizacji procesy, co pozwala uniknąć ryzyka błędu lub celowego działania na szkodę spółki. Do najważniejszych procedur minimalizujących ryzyko kryzysu należą procedury antykorupcyjne, antymobbingowe, przeciwdziałania nadużyciom, wytyczne dot. zasad przyjmowania i wręczenia prezentów i innych korzyści, wytyczne dot. korzystania z mediów społecznościowych czy polityka BHP.

Kluczowym elementem zarządzania ryzykiem kryzysowym jest skuteczne wdrożenie systemu whistleblowingu, czyli sygnalizowania nieprawidłowości zaobserwowanych przez pracowników i inne osoby . Procedura taka wskazuje na niepożądane zachowania i zjawiska oraz daje pracownikom narzędzia komunikacji z kadrą kierowniczą, która w takiej sytuacji prowadzi wewnętrzne postępowania wyjaśniające. Skuteczne wdrożenie takiej procedury wymaga właściwej komunikacji wśród personelu i przekonania pracowników do zgłaszania przypadków nieprawidłowości i nadużyć dla wspólnego dobra. Jednocześnie, zgłaszane przez pracowników przypadki nieprawidłowości pozwalają na szybką reakcję i zarządzenie taką sytuacją, zanim przerodzi się ona w kryzys. 

System compliance powinien również przewidywać tryb postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Taka procedura zarządzania kryzysowego powinna w szczególności określać sposób kwalifikowania zdarzeń jako kryzysów oraz wskazywać kolejne kroki minimalizujące ich skutki.