Dokumentacja pracownicza – nowe zasady

2019.01.31

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (akt  osobowych oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy). Skrócony został okres jej przechowywania, umożliwiono prowadzenie w formie papierowej lub elektronicznej, a nadto zmianę tej formy w każdym momencie. Na nowo uregulowano sposób prowadzenia i wymaganą zawartość akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji, w tym także ewidencji czasu pracy. Ustalono również jako zasadę przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika. 

Okres przechowywania dokumentacji 
Dokumentacja pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. będzie przechowywana tak jak do tej pory, tj. przez okres zatrudnienia oraz przez 50 lat od zakończenia stosunku pracy. Ten okres nie może zostać skrócony. Dokumentacja pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. musi być przechowywana przez okres zatrudnienia oraz przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres. W przypadku pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 r. a przed 1 stycznia 2019 r., istnieje możliwość skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat pod warunkiem, że pracodawca złoży raport informacyjny do ZUS (ZUS RIA).