Zwalnianie pracowników w okresie korzystania z pomocy finansowej - ograniczenia | PRO HR Press

2020.05.15

Otrzymanie wsparcia finansowego w ramach walki ze skutkami COVID-19 wiąże się z ograniczeniami w zakresie rozwiązywania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Celem tych ograniczeń jest ochrona istnienia miejsc pracy w okresie dofinansowania. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie są różne w zależności od formy pomocy. 

Umowy o pracę

W przypadku objęcia pracownika przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy, pracodawcy mają zakaz wypowiadania umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika. Zakaz obowiązuje przez okres dofinansowania, tj. maksymalnie przez 3 miesiące. W tym okresie pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy z powodu np. likwidacji stanowiska pracy czy restrukturyzacji firmy. W przypadku naruszenia zakazu pracodawca będzie zobowiązany:

  • zwrócić całą kwotę dofinansowania otrzymanego na tego pracownika powiększoną o odsetki w wysokości 8%, 
  • poinformować urząd na piśmie o naruszeniu zakazu, w przypadku gdy wpływa to na wysokość świadczeń wypłacanych przez urząd. 

Ponadto pracownik może odwołać się od takiego wypowiedzenia do sądu i zażądać odszkodowania zarzucając pracodawcy naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów. Sąd może zasądzić dla pracownika odszkodowanie w maksymalnej wysokości trzymiesięcznej pensji.

Powyższe skutki nie wystąpią, jeżeli pracodawca rozwiąże umowę z przyczyn dotyczących pracownika np. niewłaściwego wykonywania obowiązków pracowniczych.

 Umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług

Zakaz wypowiadania umów w okresie dofinansowania obejmuje również osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług, które z tego tytułu podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

Umowa ze starostą

Inne ograniczenia obowiązują w przypadku uzyskania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników na podstawie umowy ze starostą. Pracodawca ma bowiem obowiązek utrzymać w zatrudnieniu pracowników objętych umową, również przez okres dofinansowania. W przypadku niedotrzymania tego zobowiązania pracodawca zwraca dotację bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika. 

Pełen artykuł r.pr. Łukasza Kuczkowskiego ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna pt. „Ignorowanie ograniczeń w zwalnianiu pracowników grozi poważnymi konsekwencjami”.