Odpowiedzialność za szkodę pracownika na stanowisku kierowniczym | PRO HR Press

2020.10.02

Wobec pracownika, zajmującego stanowisko kierownicze, pracodawca może stawiać wyższe wymagania, stosować wyższe kryteria oceny i wyciągać wobec niego dalej idące konsekwencje. 

Pracodawca musi przy tym uwzględnić zakres odpowiedzialności kierowników i charakter ich pracy. 


Surowsza ocena kadry menedżerskiej


Nawet drobne naruszenia menedżera mogą uzasadniać wypowiedzenie mu umowy o pracę. Okoliczność, która uzasadniałaby wypowiedzenie umowy pracownikowi szeregowemu, w przypadku kierownika może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym. Ocena zachowania kadry menedżerskiej i winy jest surowsza niż w przypadku pozostałych pracowników. 


Odpowiedzialność kierownika za szkodę 


W każdym przypadku pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy ze swojej winy. Także w tym przypadku ocena zachowania kadry menedżerskiej i winy jest surowsza niż w przypadku innych pracowników szeregowych. 

Zakres odpowiedzialności kierownika i wysokość odszkodowania są uwarunkowane rodzajem winy, tj. w zależności do tego, czy zachowanie miało charakter umyślny czy nieumyślny. 

Jeżeli szkoda została wyrządzona nieumyślnie, wysokość odszkodowania ograniczona jest do kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli pracownik wyrządził szkodę umyślnie, będzie zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.


Wina w nadzorze


Menedżer może również ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwładnych, jeżeli dopuścił się zaniedbań w sferze kierownictwa, organizacji pracy i sprawowania nadzoru nad podległymi pracownikami. 

Warunkiem jest jednak zawsze przypisanie winy. Przykładowo, kierownik nie może odpowiadać za nienależyte wykonanie obowiązków przez podwładnych o niskich kompetencjach, na zatrudnienie których nie miał wpływu.

Konieczne jest również wskazanie, jakie konkretne obowiązki kierownika zostały naruszone, a także, że zaniechanie przełożonego było powiązane z zaistniałą szkodą (np. gdy menedżer wykonując sprawując nadzór nad pracownikiem mógł zapobiec powstaniu lub narastaniu szkody).

Więcej w artykule r.pr. Iwony Jaroszewskiej-Ignatowskiej i adw. Natalii Basisty „Na jakich zasadach menedżer spółki odpowie za szkody wyrządzone przez niego i podległych mu pracowników” dla Dziennika Gazety Prawnej (1 października 2020 r.).