ALERT PRO HR: Test przedsiębiorcy, zniesienie limitu składek, ZUS od tzw. „umów śmieciowych”

2019.04.19

Ministerstwo Finansów, w ramach Aktualizacji Programu Konwergencji (APK), przedstawiło swoje plany na najbliższe lata.  Poniżej przedstawiamy Państwu krótkie podsumowanie tematów istotnych z punktu widzenia HR.

  • Test przedsiębiorcy

W 2020 roku Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić tzw. „test przedsiębiorcy”. Jego celem jest ograniczenie skali zjawiska nieuprawnionego kwalifikowania przychodów otrzymywanych przez osoby fizyczne jako pochodzących z pozarolniczej działalności gospodarczej.  Chodzi o powszechną na rynku praktykę samozatrudnienia osób, które tak naprawdę nie ponoszą ryzyka gospodarczego i odpowiedzialności za efekt swoich prac, typowej dla osób prowadzących własny biznes i w praktyce wykonują takie same zadania, co etatowcy. Efektem tego rozwiązania są mniejsze obciążenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych, zarówno dla pracownika (kontraktora) i pracodawcy (zleceniodawcy). 

W założeniu „test przedsiębiorcy” miałby stanowić narzędzie do określenia, kto jest prawdziwym przedsiębiorcą, a kto nie. Jak ten test będzie wyglądać, w jakiej formie będzie przeprowadzany, jakie będą jego skutki i czy stosowany będzie również wstecz  – tego jeszcze nie wiadomo. Możemy jednak przypuszczać, że będzie oparty o kryteria zależności ekonomicznej i organizacyjnej pomiędzy przedsiębiorcą, a jego kontrahentem/-ami, jak również o kryteria odpowiedzialności przedsiębiorcy oraz ponoszonego przez niego ryzyka. 

  • Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ministerstwo Finansów wraca do pomysłu zniesienia limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 2020 roku. Tym samym składki na te ubezpieczenia byłyby odprowadzane od całości przychodu pracownika, analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Przypominamy, że w listopadzie 2018 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa znosząca limit podstawy wymiaru składek jest niezgodna z Konstytucją. Ocena ta oparta była jednak wyłącznie na stwierdzonych uchybieniach w procesie stanowienia prawa i nie stanowi przeszkody dla uchwalenia nowelizacji przepisów, która skutecznie zniesie ten limit. 
 

  • ZUS od tzw. „umów śmieciowych”

Rząd zakłada wprowadzenie zmian w zakresie podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tzw. „umów śmieciowych” (umowa zlecenia, umowa o dzieło). Celem zmiany jest ograniczenie unikania płacenia składek polegającego na zawieraniu umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę, od których zarówno pracownik, jak i pracodawca mają obowiązek odprowadzania „pełnych” składek na ZUS. 
 
Wskazane powyżej rozwiązania, wsparte już wprowadzonym do polskiego porządku prawnego (od 1 stycznia b.r.) obowiązkiem raportowania schematów podatkowych, mogą spowodować istotny wzrost kosztów zatrudnienia części osób świadczących dotąd swoje usługi w modelu B2B.
 
Monitorujemy na bieżąco postęp prac nad APK i będziemy Państwa informować o dalszych działaniach rządu dotyczących ww. rozwiązań.  Tymczasem zachęcamy do kontaktu z nami jeżeli chcą Państwo przedyskutować ich ewentualny wpływ na funkcjonowanie Państwa organizacji oraz zaplanować działania.

 

KONTAKT

Katarzyna Serwińska
Doradca podatkowy/ Partner
katarzyna.serwinska@raczkowski.eu

Tomasz Kret
Starszy Prawnik
tomasz.kret@raczkowski.eu