To strony ustalają pensję za czas zwolnienia ze świadczenia pracy

2018.12.13

Przepisy prawa pracy nie regulowały i nie regulują sposobu ustalania wynagrodzenia, jakie przysługuje pracownikowi zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy w okresie, który pozostał do rozwiązania umowy o pracę dokonanego na mocy porozumienia stron. O tym, jakie to będzie wynagrodzenie, decyduje przede wszystkim wola stron ujawniona w porozumieniu, na podstawie którego umowa ma zostać rozwiązana.
Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 6 marca 2018 r. (II PK 86/17). Strony zawarły porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. Ustaliły w nim, że do dnia rozwiązania umowy powódka będzie zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. W umowie nie został określony sposób wyliczania wynagrodzenia za ten okres. Spółka za okres nieświadczenia pracy wypłaciła powódce wynagrodzenie zasadnicze. Zdaniem pracownicy powinna ona otrzymać wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej uśrednionemu wynagrodzeniu, jakie osiągnęła w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających okres podpisania porozumienia. Pracownica wystąpiła do sądu o wyrównanie wynagrodzenia wypłaconego jej w okresie nieświadczenia pracy —  r. pr. Sandra Szybak-Bizacka komentuje dla Rzeczpospolitej. 

Artykuł dostępny jest tutaj