Nie wiadomo, jak określić chwilę ustania zatrudnienia cudzoziemca, który opuścił Polskę

2018.12.14

Co musi zrobić pracodawca, gdy cudzoziemiec porzuci u niego pracę? Formalnie zakończyć stosunek pracy, bo samo porzucenie nie wywołuje takiego skutku (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 25 lutego 2008 r., sygn. akt I PK 268/07). Do wyboru ma porozumienie, wypowiedzenie albo dyscyplinarkę – zakładając, że polskie prawo jest obowiązujące dla tej umowy o pracę ze względu na wybór stron albo wykonywanie pracy w Polsce (art. 8 rozporządzenia PE i Rady z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz.Urz. UE nr L 177/6 z 4 lipca 2008 r. w zw. z art. 28 ustawy z 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1792) — adw. Karolina Schiffter komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.