Kierownicze nadgodziny czasem płatne - Łukasz Chruściel

2014.03.19

Zdaniem eksperta - Łukasz Chruściel 

„Zgodnie z treścią art. 1514 § l k.p. pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny. Na takie świadczenia wyjątkowo może liczyć kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej, jeżeli w zamian za pracę nadliczbową w niedzielę lub święto nie otrzymał innego dnia wolnego od 
pracy (art. 151* § 2 k.p.). „

Zobacz plik PDF