Sławomir Paruch: Komentarz Eksperta

2013.07.03

Sławomir Paruch: Komentarz Eksperta 

"Przepisy art. 1034-1035 k.p. przewidują możliwość zawarcia z pracownikiem umowy o podnoszenie jego kwalifikacji zawodowych oraz wprowadzenia do niej dodatkowej klauzuli zobowiązującej podwładnego do przepracowania danego okresu na rzecz pracodawcy. Niezależnie jednak od tego z komentowanego orzeczenia wynika, że przy zawieraniu umowy lojalnościowej strony stosunku pracy mogą się powoływać na zasadę swobody umów."

Zobacz plik PDF