regulamin

2012.06.01

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych

w roku akademickim 2013/2014

§ 1

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa i organizacji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych (dalej: „Konkurs”), organizowanego przez kancelarię Raczkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-203), ul. Bonifraterska 17 (dalej: „Kancelaria”).

§ 2

1.         Uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: prawo, rocznik: 2014.

2.         W Konkursie mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskie obronione na kierunku prawo w 2014 r. (nie później niż do dnia 30 września 2014 r.).

3.         Tematem pracy magisterskiej zgłaszanej w Konkursie może być dowolne zagadnienie z zakresu prawa pracy lub prawa ubezpieczeń społecznych.

§ 3

1.             Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie na adres Kancelarii, wskazany w § 1 powyżej, następujących dokumentów:

 

1)             pracy magisterskiej w wersji papierowej oraz elektronicznej (na płycie CD/DVD; akceptowany format pliku: pdf);

2)             streszczenia pracy magisterskiej (maksymalnie 2500 znaków ze spacjami), określającego podstawowe założenia i wnioski płynące ze zgłaszanej pracy magisterskiej (streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy);

3)             wypełnionego formularza zgłoszeniowego (stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu);

4)             opinii promotora;

5)             CV autora pracy.

2.             Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny zostać przesłane na adres Kancelarii w terminie do dnia 1 października 2014 r. Prace złożone po terminie lub złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 4

Prace magisterskie będą oceniane w oparciu o ich merytoryczną wartość oraz nowatorski i twórczy charakter, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

§ 5

1.         Nagrodą dla autorów najlepszych prac magisterskich jest:

(a)        dwumiesięczny, płatny staż w Kancelarii, z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 1500 (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto oraz

 (b)      nagroda pieniężna w wysokości 3000 (słownie: trzy tysiące złotych).

2.         Staż, o którym mowa w ust. 1 pkt (a) powyżej, może być odbywany w okresie od stycznia do czerwca 2014 r., w cyklu dwumiesięcznym, w terminie indywidualnie uzgodnionym z laureatami.

§ 6

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Kancelarii (www.raczkowski.eu) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Wydziału Prawa i Administracji UW, Collegium Iuridicum III przy ul. Oboźnej 6/8 w Warszawie, najpóźniej do dnia 15 listopada 2014 r.

§ 7

1.             Wyboru najlepszych prac magisterskich dokona komisja (dalej: „Komisja”), w skład której wejdą następujące osoby:

1)             prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk;

2)             adw. Bartłomiej Raczkowski (partner);

3)             r. pr. Sławomir Paruch (partner);

4)             r. pr. Katarzyna Dobkowska (partner).

2.       Komisja dokona wyboru najlepszej pracy lub kilku prac, w zależności od liczby oraz poziomu merytorycznego zgłoszonych prac, kierując się w szczególności czynnikami, o których mowa w § 4 powyżej.

3.       Od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie.

§ 8

W celu uzyskania informacji dotyczących zasad uczestnictwa i organizacji Konkursu, prosimy o kontakt mailowy na adres konkurs@raczkowski.eu.

§ 9

Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez uczestnika konkursu wszystkich warunków określonych w Regulaminie.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu na najlepszą pracę magisterską

z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych

w roku akademickim 2013/2014

(dalej: „Regulamin”)

Formularz Zgłoszeniowy

1) Autor pracy magisterskiej:

• Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………………………………….

• Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………….

• E-mail ………………………………………………………………………………………………….

• Telefon ………………………………………………………………………………………………….

2) Promotor pracy magisterskiej:

• Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………….

• E-mail ………………………………………………………………………………………………….

• Telefon ………………………………………………………………………………………………….

3) Oświadczenie autora pracy

Oświadczam, że akceptuję warunki określone w Regulaminie Konkursu

……………………………………………………….

(data i czytelny podpis autora pracy)

4) Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych (dalej: „Konkurs”), we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o Konkursie i jego wynikach.

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis autora pracy)

5) Zgoda promotora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem mojego seminarzysty w Konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o Konkursie i jego wynikach.

………………………………………………………….

(data i czytelny podpis promotora pracy)

Zobacz plik PDF