Surowe kary za naruszenie ustawy o PPK

2018.10.22

Projektowana ustawa o PPK przewiduje odpowiedzialność karną, wykroczeniową oraz finansową za naruszenie jej postanowień. W przypadku, gdy podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w jego imieniu nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Taką samą karą zagrożone jest nakłanianie osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK. Kara grzywny może wynieść do 1 000 000 zł.
Dodatkowo ustawa przewiduje odpowiedzialność za:

  • niedopełnienie obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,
  • niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym terminie,
  • niezgłoszenie wymaganych ustawą danych lub zgłoszenie nieprawdziwych danych, udzielanie w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawianie ich udzielenia,
  • nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

Powyższą odpowiedzialność będzie ponosiła osoba fizyczna, która była odpowiedzialna za dane naruszenie. W tym kontekście kluczowe jest właściwe przypisanie obowiązków z zakresu PPK w obrębie spółki. Odpowiednie uregulowanie podziału zadań i zakresów odpowiedzialności w spółce w zakresie wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem PPK oraz wdrożenie zintegrowanych regulacji compliance, pozwoli na przeniesienie lub ograniczenie odpowiedzialności kadry zarządzającej w tym obszarze.