Pracodawcy z sektora finansowego mogą pytać o karalność

2018.06.26

Z dniem 27 czerwca 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy pozwalające na pytanie o karalność kandydatów do pracy i pracowników sektora finansowego. Podmioty z tego sektora będą mieć prawo sprawdzenia, czy ich obecni lub przyszli pracownicy nie są karani za określone typy przestępstw. Dotychczas brakowało do tego podstaw prawnych.

Sektor finansowy np. banki, domy maklerskie, instytucje kredytowe będzie mógł żądać informacji o niekaralności od kandydata do pracy albo osoby zatrudnionej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zapytanie może dotyczyć nie tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również na podstawie innych umów cywilnoprawnych. 

Istotne jest, aby osoba, którą pytamy o karalność, miała być bądź była zatrudniona na stanowiskach związanych z zarządzaniem mieniem pracodawcy lub jego klientów, dostępem do informacji prawnie chronionych lub związanych z podejmowaniem decyzji obarczonych wysokim ryzykiem utraty mienia lub wyrządzenia innej znacznej szkody. Weryfikacja nie będzie mogła dotyczyć wszystkich przestępstw. Ustawa wyraźnie wymienia rodzaje przestępstw, o które można pytać. Są to m.in. przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, ochronie informacji, jak również obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Zaświadczenia od kandydata do pracy można żądać jednorazowo, a od osób zatrudnionych – raz na 12 miesięcy bądź w przypadku uzasadnionego podejrzenia skazania. 

Niezłożenie oświadczenia bądź informacji z rejestru karnego lub udzielenie informacji potwierdzających skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo będzie mogło stanowić przyczynę niezatrudnienia kandydata do pracy, a w przypadku osoby zatrudnionej – przyczynę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub rozwiązania innej umowy bez względu na podstawę prawną świadczenia pracy.