Dyżur wliczany do czasu pracy, płatne nadgodziny dla menadżerów – jest projekt zmian

2018.06.26

Trwają prace nad zmianami do kodeksu pracy w zakresie rozliczania dyżurów– czas dyżuru ma być wliczany do czasu pracy, niezależnie od tego, czy praca jest wykonywana, czy nie. Ponadto za dyżur domowy będzie przysługiwała rekompensata. Dodatkowo, projekt zakłada przyznanie wynagrodzenia za nadgodziny pracownikom zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

Obecnie pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy są pozbawieni prawa do nieprzerwanego 11-godzinnego odpoczynku dobowego oraz prawa do wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Projekt zakłada zmiany w tym zakresie. Jeżeli wejdzie w życie, wskazani pracownicy zostaną objęci zarówno odpoczynkiem dobowym oraz prawem do wynagrodzenia i dodatku za pracę w nadgodzinach.

W zakresie dyżurów ustawodawca proponuje natomiast, aby czas pozostawania w gotowości do pracy poza normalnymi godzinami pracy był wliczany do czasu pracy, niezależnie od tego, czy praca jest wykonywana, czy nie. Miałoby to dotyczyć zarówno dyżuru w zakładzie pracy, jak i dyżuru domowego. Za czas pełnienia dyżuru pracownikowi będzie przysługiwał czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określone stawką godzinową lub miesięczną (a w przypadku braku takiego składnika wynagrodzenia – w wysokości 60% wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi). Jest to istotne novum, bowiem obecnie czas dyżuru, podczas którego nie jest wykonywana praca, nie wlicza się do czasu pracy. Co więcej, w przypadku dyżurów domowych, za czas gotowości do pracy nie przysługuje pracownikowi żadna rekompensata.