Czy wyznaczenie koordynatora BHP zwalnia pracodawców z obowiązku zapewnienia bhp swoim pracownikom?

2019.04.26

Pracodawcy, których pracownicy wykonują pracę w tym samym miejscu i czasie, są zobowiązani m.in. do wzajemnej współpracy, powołania koordynatora ds. BHP oraz ustalania zasad współdziałania w przypadku zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. Koordynatora ds. bhp można powołać np. w umowie zawartej pomiędzy pracodawcami. Koordynator wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy współpracujących ze sobą pracowników.W praktyce wielu pracodawców przyjmuje, że powołanie koordynatora ds. BHP (zwłaszcza, jeżeli jest to pracownik „drugiego” pracodawcy), zwalnia ich z obowiązków w  zakresie BHP. Nie jest to prawdą. Kodeks pracy wyraźnie wskazuje, że – niezależnie od powołania koordynatora – każdy z pracodawców ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy swoim pracownikom.Po co w takim razie powoływany jest koordynator? Jego zadaniem jest zapewnienie sprawnej współpracy i szybkiego reagowania w razie problemów czy wypadku, a nie przejęcie pełnej odpowiedzialności za BHP.