Nasza strona wykorzystuje cookies ("ciasteczka")
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
 

Obszary praktyki

Szereg przedsiębiorców wskazuje na nieoczywistość prawa pracy i coraz częstszą potrzebę rozwiązywania różnorodnych problemów prawnych. Prowadzona przez kancelarię bieżąca obsługa przedsiębiorców ma na celu ograniczenie ryzyk związanych ze stosowaniem prawa pracy. Uzyskanie szybkiej i profesjonalnej porady uwzględniającej realia biznesowe przedsiębiorcy pozwala znacząco ograniczyć zaangażowanie przedsiębiorcy w rozwiązywanie trudnych kwestii prawa pracy i jednocześnie zmniejsza odpowiedzialność przedsiębiorcy w tym zakresie. 

W dobie intensywnej konkurencji zachowanie przez pracowników poufności istotnych informacji oraz ograniczenie możliwości pracy u konkurencji często stanowią element przewagi konkurencyjnej na danym rynku. Wspieramy naszych klientów w tym zakresie poprzez właściwe definiowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, wdrażanie polityki ochrony informacji poufnych czy przygotowywanie umów o zakazie konkurencji. Doradzamy również Klientom w przypadku podejrzenia praktyk nieuczciwej konkurencji ze strony obecnych lub byłych pracowników.

Zmiany w przepisach polskiego i europejskiego prawa pracy, a także ewoluujące orzecznictwo sądów mogą stwarzać bariery, jak i stanowić bodziec do poszukiwania korzystnych rozwiązań prawno-pracowniczych. Mając powyższe na uwadze proponujemy naszym Klientom badanie dokumentacji pracowniczej oraz praktyki spółki w zakresie prawa pracy. Celem analizy jest ocena zgodności dokumentacji i praktyki spółki z przepisami prawa pracy oraz orzecznictwem sądów, wskazanie obszarów ryzyka w zakresie stosunków pracowniczych, zidentyfikowanie rozwiązań korzystniejszych dla spółki, zwiększenie bezpieczeństwa spółki przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń finansowych lub organizacyjnych.

Pracownicy często oceniają swoje relacje z przełożonymi i pracodawcami jako mobbing lub dyskryminacja. W wielu przypadkach wynika to z niezrozumienia tych pojęć i przyjęcia, że każda krytyka ze strony przełożonego wypełnia definicję mobbingu lub dyskryminacji. Wspieramy naszych Klientów przy takich zarzutach. Przygotowujemy również polityki antydyskryminacyjne i antymobbingowe oraz szkolimy pracowników w tym zakresie. Prowadzimy również postępowania wyjaśniające. Ze względu na potencjalne wysokie szkody wynikające z takich zarzutów szczególny nacisk kładziemy na prewencję i właściwe zrozumienie tych pojęć zarówno po stronie organizacji jak i jej pracowników.

Zwolnienia pracowników są wpisane w działalność każdego przedsiębiorcy. Zmiany organizacyjne, programy dobrowolnych odejść, słabe wyniki pracy, naruszenia obowiązków pracowniczych czy wreszcie inicjatywa samego pracownika – wszystkie te sytuacje wiążą się z rozwiązaniem umowy o pracę. Kompleksowo doradzamy naszym Klientom we wszystkich przypadkach rozwiązywania umowy o pracę. Oceniamy przyczyny rozwiązania umowy, przygotowujemy niezbędne dokumenty, prowadzimy negocjacje i uczestniczymy w spotkaniach z pracownikami. Dbamy o to, aby proces zwolnienia przebiegał bez zbędnych turbulencji i ograniczał do minimum ryzyko związane z rozwiązaniem umowy.  

Strona społeczna odgrywa istotną rolę w życiu wielu przedsiębiorców. Związki zawodowe, rady pracowników i inni reprezentanci pracowników mają szereg uprawnień mających wpływ na funkcjonowanie pracodawców. Dlatego też wspieramy naszych Klientów we wszystkich aspektach związanych z aktywnością strony społecznej. Prowadzimy negocjacje i konsultacje, przygotowujemy strategie działania, opracowujemy niezbędne dokumenty. Służymy także wsparciem przy prowadzeniu sporów zbiorowych, strajków i innych form protestów.   

W świecie zaawansowanej technologii to pracownicy są coraz częściej największym „aktywem” naszych Klientów. Wspieramy naszych Klientów we wszystkich tych działaniach na poziomie spółek, które dotyczą ich pracowników. Zarówno przy zmianie struktury organizacyjnej, zmianach własnościowych, jak i restrukturyzacjach w ramach grup kapitałowych. Nasze doradztwo w tym zakresie obejmuje również ocenę struktur zatrudnienia, ocenę odpowiedzialności za zobowiązania wobec pracowników, a także różnicowanie lub ujednolicanie warunków pracy i płacy.

Prawo pracy nie jest najłatwiejszą dziedziną prawa. Istotne znaczenie odgrywa tutaj orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wątpliwości interpretacyjne sprzyjają sporom pracowników z pracodawcami. Zapewniamy naszym Klientom szerokie doradztwo związane z prowadzeniem jakichkolwiek sporów. Od oceny ryzyka wystąpienia sporu, po przygotowanie strategii przedprocesowej oraz procesowej, po reprezentowanie Klientów w sądach pracy. Narzędziem pozwalającym ograniczyć spory jest również audyt prawno-pracowniczy i realizacja jego wniosków w sferze prawa pracy.

Kadra menedżerska pełni szczególną rolę w każdej organizacji. Taka rola wymaga właściwego opisania relacji pomiędzy menedżerem a pracodawcą. Zakaz konkurencji, poufność informacji, forma „zatrudnienia", zakres odpowiedzialności, czas pracy, podporządkowanie – to tylko niektóre z elementów wymagających szczególnej uwagi. Przygotowujemy dla naszych Klientów kompleksowe rozwiązania dotyczące zatrudniania menedżerów, w tym wszelkie niezbędne dokumenty. Prowadzimy również negocjacje w tym zakresie z menedżerem lub jego reprezentantem.

Polska jest krajem, który deleguje najwięcej pracowników do innych państw, w szczególności do państw UE. Dzięki współpracy z kancelariami z Ius Laboris (stowarzyszeniu zrzeszającym kancelarie prawnicze uznane za najlepsze w dziedzinie prawa pracy w swoich jurysdykcjach) służymy poradą we wszystkich aspektach – polskich i zagranicznych - delegowania, np. związanych z wynagrodzeniem minimalnym. Doradzamy Klientom, w jaki sposób najefektywniej zorganizować delegowanie i przygotowujemy związaną z tym dokumentację.

Coraz więcej cudzoziemców przyjeżdża do Polski, aby podjąć tu pracę. Reprezentujemy klientów w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na pracę. Doradzamy przy uzyskaniu wiz i zezwoleń pobytowych, jak również przy innych formalnościach związanych z pobytem cudzoziemców w Polsce.

Informacja, zwłaszcza ta spersonalizowana, stanowi jeden z najważniejszych aktywów każdego przedsiębiorstwa. Dotyczy to również danych osobowych pracowników. Właściwe zarządzanie tym danymi jest kluczowe z punktu widzenia wykonywania obowiązków pracodawcy i pozyskiwania nowych pracowników. Tworzenie centrum usług wspólnych, outsourcing usług czy wymiana danych pracowników w ramach grup kapitałowych również istotnie wpływają na obowiązki pracodawcy w zakresie przetwarzania danych. Wspieramy naszych Klientów we wszystkich aspektach dotyczących danych osobowych: od zasad ich zbierania poprzez ich przetwarzanie i wykonywanie obowiązków administracyjnych (rejestracje w GIODO, powoływanie ABI). 

W ramach wykonywania obowiązków pracowniczych mogą powstawać utwory, patenty lub inne dobra niematerialne. Zapewnienie pracodawcy praw do tych dóbr może być kluczowe z punktu widzenia jego działalności. Doradzamy naszym Klientom we wszelkich aspektach związanych z pracowniczą własnością intelektualną, w tym także powstałą w ramach umów cywilnoprawnych. W szczególności przygotowujemy stosowne dokumenty i doradzamy przy ustalaniu systemów wynagrodzeń. Doradzamy jak zabezpieczyć najpełniejsze nabycie przez pracodawcę praw do własności intelektualnej powstającej w związku z zatrudnieniem pracowników w zakresie praw autorskich, wynalazków, patentów itp. 

Fundusz socjalny pozwala przedsiębiorcy na wspieranie pracowników w zależności od ich sytuacji socjalnej. Działalność kulturowo-oświatowa i sportowa, pożyczki mieszkaniowe, paczki i bony świąteczne, czy wreszcie zapomogi – te usługi i świadczenia mogą stanowić istotne wsparcie dla pracowników. Niektórzy przedsiębiorcy, zamiast funduszu socjalnego, wybierają inne formy wsparcia swoich pracowników. Przyznawania takich świadczeń czy wprowadzanie innych systemów zawsze wymaga właściwych regulacji, nie mniej istotna jest również praktyka przedsiębiorcy w tym zakresie. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z 4 marca 1994 r. nie zmieniła  się znacząco w ostatnich latach, natomiast diametralnie zmieniała się wykładnia tych przepisów. Istotna rolę w tym zakresie pełni ZUS, który prezentuje swoją swoistą wykładnię przepisów. Sytuacji nie poprawia fakt, że sprawy funduszu rzadko trafiają do SN a orzecznictwo 11 sądów apelacyjnych jest rozbieżne. To wszystko powoduje wiele wątpliwości. Doradzamy naszym Klientom we wszelkich sprawach dotyczących funduszu socjalnego i innych systemów wspierania pracowników. Doradzamy w przygotowaniu regulaminu funduszu oraz innych dokumentów okołofunduszowych, przeprowadzamy audyty wydatkowania środków zgodnie z ustawą oraz reprezentujemy klientów w sporach z ZUS-em oraz ze związkami zawodowymi.

Przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych są bardzo nieprecyzyjne i pozostawiają duże pole do rozbieżnych interpretacji. Kluczową rolę w ich interpretacji odgrywa ZUS, który nierzadko prezentuje wykładnię profiskalną nastawioną na maksymalizowanie wpływów ze składek na ubezpieczenia społeczne. Spory z ZUS-em są niezwykle trudne i to nie tylko ze względu na uprzywilejowaną pozycję ZUS jaka dają mu przepisy prawa, ale również ze względu na masowość spraw. ZUS kwestionując postępowanie płatnika wydaje tyle decyzji ilu jest pracowników co oznacza koniczność odwołania się i prowadzenia dziesiątek albo setek procesów. Doradzamy klientom w sprawach dotyczących ZUS, od etapu projektowania rozwiązań mających minimalizować ryzyka ZUS-owskie poprzez formułowanie wniosków o interpretację aż po reprezentowanie w postępowaniu kontrolnym oraz postępowaniu sądowym na skutek odwołań od niekorzystnych decyzji ZUS.  

Wobec coraz większej liczby pojawiających się w sprawach pracowniczych zagadnień karnych oraz konieczności wdrażania procedur chroniących przedsiębiorców i pracodawców przed odpowiedzialnością karną, w Kancelarii wyodrębniona została, komplementarna z obszarem prawa pracy – praktyka Prawa karnego gospodarczego, compliance i postępowań wewnętrznych.

Adwokat i partner Dominika Stępińska-Duch, która nadzoruje tę praktykę, posiada obszerną i najaktualniejszą wiedzę związaną  z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, w różnych jego obszarach, co zintegrowane z Jej wieloletnim doświadczeniem pozwala na pełną analizę sytuacji Klienta i podejmowanie najoptymalniejszych działań.

W ramach praktyki wyróżniamy następujące obszary działalności:

  • - prewencja: analiza, wdrażanie, monitorowanie procedur compliance
  • - reakcja: wsparcie na etapie postępowań kontrolnych w Spółkach, wsparcie w postępowaniach przygotowawczych i karnych procesach sądowych
  • - prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających w Spółkach.

Prowadzimy także szkolenia z obszaru compliance i odpowiedzialności karnej, kierowane zarówno do wybranych grup pracowników jak i kadry zarządzającej. Każde szkolenie, z zachowaniem pełnej swej wartości, poprowadzone może być również w językach angielskim francuskim i dostosowane w pełni do potrzeb i charakterystyki działalności Klienta. 

Regulacje unijne i krajowe nakładają szereg nowych obowiązków na banki oraz instytucje ubezpieczeniowe w zakresie wynagradzania ich członków zarządu oraz kluczowych pracowników. Doradzamy naszym Klientom jak wprowadzać te regulacje w sposób bezpieczny i efektywny. Przygotowujemy projekty regulaminów, uchwał, jak również oceniamy i dostosowujemy istniejące rozwiązania. Doradzamy także w zakresie tworzenia regulacji premiowych dla pozostałych grup pracowników, biorąc pod uwagę specyfikę branży finansowej i ubezpieczeniowej. Prowadzimy procesy restrukturyzacyjne. 

Obciążenia publicznoprawne są nieodłącznie związane z zatrudnieniem. Doradzamy naszym Klientom we wszelkich sprawach podatkowych i zusowskich związanych z różnymi formami zatrudniania i wykonywania praw i obowiązków przez pracodawców.

Za kryzys uważamy wszelkie niespodziewane wydarzenia, które przejściowo lub trwale powodują znaczne trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i grożące poważnymi skutkami finansowymi, prawnymi czy wizerunkowymi. Naszym celem jest przede wszystkim prewencja, czyli zapobieganie kryzysom poprzez wdrożenie wewnętrznych regulacji compliance, w tym polityki zarządzania kryzysowego. W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej kancelaria dostrzega potrzebę wdrożenia niezwłocznych działań obejmujących nie tylko zarządzanie jego aspektami prawnymi, ale także komunikacyjnymi i biznesowymi. Oprócz natychmiastowego wsparcia prawników oferujemy Państwu pomoc w zakresie konstruowania i zarządzania informacjami oraz komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną.