Sprawca szkody dłużej w niepewności - Sławomir Paruch

2014.02.26

Sprawca szkody dłużej w niepewności - Sławomir Paruch

"Bieg terminu przedawnienia roszczeń pracodawcy z tytułu wyrządzenia szkody w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez pracownika, należy liczyć od daty jej wystąpienia. Chodzi więc o moment powstania uszczerbku majątkowego w mieniu firmy, a nie dzień uchybienia przez pracownika swoim obowiązkom."

http://raczkowski.eu/files/publikacje/rzeczpospolita_2014_02_26.pdf